"Vi lærer saman i ein meiningsfull kvardag"

Visjonen er vår identitet og ledestjerne. Mennesket, både store og små er like verdifulle og barn og vaksne lærar av kvarandre. Visjonen ligg til grunn og legg føringar for korleis vi arbeider i Rotset barnehage.

Dei vaksne i Rotset barnehage ønskjer å legge til rette for at barna skal oppleve ein trygg og lærerik kvardag gjennom leik. Barn og vaksne skal lære gjennom eiga nysgjerrigheit og trongen til å utforske i eit positivt sosialt samspel. Det pedagogiske arbeidet er bygd på dei kristne grunnverdiane, og er formidla både i ”her og no” situasjonar og gjennon tilrettelagde aktivitetar. Vi ynskjer å sjå det einskilde barn og gi barnet kjensla av å vere i eit fellesskap. Vidare ynskjer vi å gi barna opplevinga av meistring, og deira erfaringar skal vere prega av glede og humor.