Samarbeid med andre

1. Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT)
Alle kommune er pålagde å ha ein pedagogisk- psykologisk tjeneste. Denne tjenesta skal hjelpe barn i barnehagen og deira føresette når det er behov for særsklid hjelp og støtte.
Hjelpa kan omfatta foreldrerettleiing, leikotekverksemd, trenings- og stimuleringstiltak, og rettleiing av barnehagepersonalet.

Vi gjer merksam på at personalet ikkje kan ta opp problem med namngitte barn med
PP- tjenesta utan samtykke frå foreldra.

2. Helsestasjon

Barnehagen kontaktar helsestasjon ved behov. ( Samarbeid om barn med spesielle behov, samarbeid ved epidemiar og i forhold til helse og hygiene i barnehagen).

3. Fysioterapeut

4. Spesialpedagog

5. Barnevernet

I følgje lov om barnevern har alle barnehagar meldeplikt når det er mistanke om omsorgssvikt og barnemishandling.

6. Grunnskule

I overgang frå barnehage til skule.

7. Høgskulen i Volda

Rotset barnehage har inngått avtale med Høgskulen om praksisopplæring for førskulelærarstudentar. Når og kven som kjem til barnehagen vår, får de beskjed om i forkant av kvar praksisperiode.